Polityka prywatności

Klauzula informacyjna związana z ochroną danych osobowych

PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej szanuje Twoją prywatność, dlatego przygotowała niniejsze oświadczenie na temat prywatności, z którego dowiesz się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i przekazujemy Twoje dane osobowe.

Polityka prywatności PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej

Hurtownia Elektryczna PPUH ELLEKTROSTAN Hanna Maria Ołdziej, z siedzibą w Bydgoszczy prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną artykułów elektrycznych. Nasi dostawcy to kluczowi producenci i importerzy branży elektrotechnicznej. Partnerstwo i profesjonalizm hurtowni cenione są wśród klientów i dostawców.  

Administratorem jest PPUH ELEKTROSTAN H.M.Ołdziej z siedzibą w w  Bydgoszczy( 85-858) , ul. Boya Żeleńskiego 1 ul.Żeleńskiego1,  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej , NIP: 5541052614, REGON: 090069190,który gromadzi dane osobowe oraz decyduje o celu i środkach przetwarzania. 

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności opisuje czynności przetwarzania danych podejmowane przez PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej w sytuacji, gdy PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej pełni funkcję administratora danych, który gromadzi dane osobowe klientów, dostawców lub pracowników i podejmuje decyzje o celu i środkach ich przetwarzania. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności opisuje także, w jaki sposób PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej działa w charakterze podmiotu przetwarzającego.

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności odnosi się do wszystkich procesów w PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej ,w tym strony internetowej, aplikacji i innych produktów lub domen.

Z przykrością informujemy, że brak zgody na postanowienia niniejszego oświadczenia dotyczącego prywatności uniemożliwi PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej świadczenie różnych usług na Twoją rzecz.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. Różne pojedyncze informacje, które w połączeniu mogą umożliwić identyfikację danej osoby, również stanowią dane osobowe. Jeżeli PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej określa cel, który pragniemy osiągnąć i który obejmuje przetwarzanie danych osobowych, wtedy działamy w charakterze administratora danych.

Przetwarzanie danych osobowych przez PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej jest niezbędne w celu przygotowywania lub realizacji umów, dostarczania klientom usług i produktów, a także oferowania im zniżek i spersonalizowanych ofert. Obejmuje to (między innymi) świadczenie usług w ramach różnych inicjatyw, takich jak programy lojalnościowe i inne.

PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów, pracowników i sprzedawców w ramach prowadzenia działalności oraz w związku z realizacją naszego strategicznego celu – zapewnienia naszym klientom najwyższej jakości oferowanych produktów i świadczonych usług. Poniżej przedstawiamy listę osób, których dane dotyczą, których dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy:

W celu świadczenia usług, zarządzania relacjami z klientami oraz realizacji obietnic złożonych dotychczasowym lub potencjalnym klientom,PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej potrzebuje informacji na temat Twojej tożsamości, pozycji jako użytkownika naszych usług i produktów, a także informacji, w jaki sposób się z Tobą skontaktować lub jaka jest Twoja rola jako osoby do kontaktu. Główne powody przetwarzania tych informacji to:

 • Przygotowywanie oraz realizacja umów zawartych z klientami oraz dostarczanie klientom ofert i informacji na ich prośbę
 • Realizacja usług zapisanych w umowie pomiędzy PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej a zaangażowaną stroną
 • Zapewnianie wsparcia osobom korzystającym z naszych produktów i usług. Ciągłe ulepszanie usług dzięki informacjom zwrotnym od klientów
 • Zapobieganie niewłaściwemu wykorzystywaniu naszych produktów i usług, w tym celu wykorzystywany jest zapis z monitoringu CCTV
 • Zapewnianie odpowiednich standardów w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska
 • Fakturowanie, przetwarzanie zakupów, dokonywanie płatności oraz realizacja innych zadań finansowych
 • Przekazywanie klientom ofert produktów i usług, na przykład w oparciu o akcje promocyjne czy programy lojalnościowe i inne
 • Administrowanie i zarządzanie zamówieniami zbiorczymi
 • Zapewnianie możliwości uczestnictwa w różnorodnych działaniach marketingowych organizowanych przez PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej
 • Tworzenie profili użytkowników w określonych przypadkach w celu promowania produktów i usług, które są lepiej dopasowane do konkretnych klientów

W celu rozszerzenia naszego zasięgu na rynku będziemy realizować swoje uzasadnione interesy oraz przetwarzać dane potencjalnych klientów na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego. Aby dostarczać potencjalnym klientom interesujące ich treści, PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej będzie przetwarzać dane osobowe potencjalnych klientów zebrane podczas negocjacji dotyczących sprzedaży, a także dane osób, które wyraziły zainteresowanie otrzymywaniem ofert od PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej.

Podstawę prawną dla działań wymienionych powyżej stanowi zgoda, umowa oraz uzasadnione interesy. Zapewniamy, że wszelkie wiadomości elektroniczne wysyłane w ramach marketingu bezpośredniego będą zawierały możliwość rezygnacji z otrzymywania dalszych komunikatów marketingowych. 

Jeżeli jesteś pracownikiem PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji zawartej pomiędzy nami umowy oraz w celu przestrzegania przepisów ustawowych, takich jak prawo pracy, prawo podatkowe oraz inne przepisy. Będziemy realizować takie działania na podstawie umowy i obowiązku prawnego, a ponadto będziemy zapewniać odpowiednie okresy przechowywania przetwarzanych danych.

Jeżeli szukasz pracy w PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu określenia, do jakiego stopnia Twoje umiejętności odpowiadają stanowisku, na które aplikujesz. Będziemy realizować takie działania na podstawie umowy i obowiązku prawnego, a ponadto będziemy zapewniać odpowiednie okresy przechowywania przetwarzanych danych. 

Będziemy przetwarzać dane osobowe osób fizycznych reprezentujących naszych sprzedawców, dostawców i partnerów biznesowych w związku z realizacją naszych uzasadnionych interesów, do których należy pozyskiwanie nowych partnerów i nowych rynków, a także w celu realizacji umów pomiędzy PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej a kontrahentami.

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży ze spółką w celu sprzedaży naszych produktów lub oferowania usług, możemy gromadzić i przetwarzać ograniczone ilości danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu) pracowników lub innych przedstawicieli takiej spółki w celu realizacji umowy. Podstawą prawną takiego przetwarzania są uzasadnione interesy. W takim wypadku przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy z klientem, w okresie obowiązywania takiej umowy i z zachowaniem stosownego ustawowego okresu przechowywania takich danych po wygaśnięciu umowy.

Aby spełnić normy w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz realizować nasze uzasadnione interesy, a także chronić tajemnice przedsiębiorstwa oraz pracowników, klientów i inne osoby, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w wyniku instalacji monitoringu CCTV w każdej siedzibie PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej. Osoby fizyczne zostaną powiadomione o takich działaniach, jeśli będą one prowadzone. Nagrania z monitoringu CCTV będą przechowywane w okresie przechowywania czyli w ciągu 30 dni.

Dodatkowo, w celu ochrony naszych obiektów, pracowników i informacji poufnych, monitorujemy dostęp do obiektów biura. 

Podstawa prawna

Jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone wyłącznie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne określone w art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poniżej przedstawiamy podstawy prawne, zgodnie z definicją podaną w RODO, stosowane w przypadku przetwarzania danych osobowych przez PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej:

 • Zgoda: osoba fizyczna udzieliła wyraźnej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w konkretnym celu.
 • Umowa: przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na umowę zawartą z osobą fizyczną lub ze względu na to, że osoba fizyczna złożyła wniosek o podjęcie konkretnych kroków przed zawarciem umowy
 • Obowiązek prawny: przetwarzanie jest niezbędne w celu zachowania zgodności z przepisami prawa (z wyłączeniem zobowiązań umownych).
 • Uzasadnione interesy: przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji uzasadnionych interesów danego podmiotu lub osoby trzeciej, chyba że istnieje uzasadniony powód, aby chronić dane osobowe danej osoby fizycznej, który przeważa nad takimi uzasadnionymi interesami.

Zasadniczo PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej gromadzi Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, co oznacza, że przekazałeś/-aś nam te dane dobrowolnie w celu otrzymania określonych produktów lub usług lub zawarcia z nami umowy. Czasem możemy gromadzić informacje na Twój temat od osób, które są z Tobą bezpośrednio powiązane –np. Twój kierownik może przekazać nam Twoje służbowe dane kontaktowe, jeżeli jesteś osobą do kontaktu. Ponadto Twój wizerunek może być zarejestrowany w naszych systemach monitoringu CCTV.

Korzystamy z plików cookie i innych technologii śledzenia na stronach internetowych PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej w celu świadczenia podstawowych usług on-line. Gromadzimy informacje, jakie użytkownik aktywnie wysyła nam za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji i usług, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Gromadzimy również dane na temat interakcji pomiędzy użytkownikami a naszymi stronami internetowymi i aplikacjami.

W innych przypadkach możemy też gromadzić informacje na Twój temat z innych źródeł. Mogą to być różne źródła, ale najczęściej należą do nich partnerzy marketingowi PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej ,źródła publiczne lub informacje publiczne z sieci społecznościowych od osób trzecich. PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej może łączyć ze sobą dane pozyskane z różnych źródeł. Wyłącznym celem takich działań jest zapewnienie dokładności danych oraz zapewnienie, że dane te są zgodne z rzeczywistością. Dzięki temu możemy oferować Ci lepiej dostosowane produkty i wypracować bardziej spersonalizowane podejście.

Twoje dane służą do właściwego wykonania oferty, umowy, zlecenia czy innego działania wykonywanego przez PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej.Nie przekazujemy danych osobowych do podmiotów spoza Polski.

PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej może korzystać z usług zewnętrznych dostawców w celu administrowania określonymi działaniami w naszym imieniu. Należy do nich na przykład realizacja zakupów, przetwarzanie płatności przy użyciu kart kredytowych, sprawdzanie zdolności kredytowej, wysyłanie wiadomości e-mail i przesyłek pocztowych, dostarczanie reklam, śledzenie efektywności naszych kampanii marketingowych oraz analizowanie korzystania z naszych stron internetowych i aplikacji, a nawet umożliwianie użytkownikom połączenia z siecią społecznościową. W celu realizacji takich usług możemy być zmuszeni przekazać Twoje dane osobowe odpowiednim partnerom biznesowym, ale wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji usług, jakie dany partner świadczy w naszym imieniu oraz z zapewnieniem, że partnerzy przestrzegają zasad ochrony danych.

PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym w następujących przypadkach:

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe partnerom biznesowym lub dostawcom w uzasadnionych przypadkach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, kiedy pozwalają na to przepisy ustawowe lub kiedy wyraziłeś/-aś zgodę na taką wymianę danych.

Organy publiczne, takie jak urzędy skarbowe, policja, sądy i inne organy państwowe, mogą prosić PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej o dostarczenie danych zgromadzonych na Twój temat. PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej S.A. będzie realizować takie wnioski od organów publicznych i instytucji rządowych wyłącznie wtedy, gdy istnieją odpowiednie podstawy prawne do realizacji danego wniosku.

Jeżeli angażujesz się w komentowanie lub wyrażanie opinii w społecznościach użytkowników PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej lub w mediach społecznościowych, gdzie takie informacje mogą zostać odczytane i wykorzystane przez każdą osobę, która ma dostęp do danej społeczności, w celach będących poza kontrolą PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej, PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej nie ponosi odpowiedzialności za treści, jakie umieszczasz w takich społecznościach.

Strona internetowa PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej korzystaja z narzędzi automatycznego gromadzenia danych.

Cookie to niewielki plik tekstowy, jaki odwiedzana strona wysyła na Twoją przeglądarkę internetową. Dzięki temu na stronie internetowej zapamiętywane są informacje dotyczące Twoich odwiedzin, na przykład preferowany język i inne ustawienia. W efekcie Twoja kolejna wizyta na stronie może okazać się łatwiejsza, a sama strona – bardziej użyteczna. Pliki cookie odgrywają ważną rolę – bez nich korzystanie z Internetu byłoby znacznie bardziej frustrujące. Ze względu na kluczową rolę plików cookie w ulepszaniu/umożliwianiu korzystania ze strony lub realizacji procesów, wyłączenie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych stron internetowych.

Korzystając ze stron internetowych lub aplikacji udostępnianych przez PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej, wyrażasz zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookie. Wykorzystujemy pliki cookie na naszych stronach internetowych do identyfikacji użytkowników, zachowując przy tym anonimowość osoby fizyczne. Pomaga nam to rejestrować liczbę gości oraz pozyskiwać dane statystyczne i informacje na temat tego, ilu użytkowników korzysta z naszych stron internetowych i w jaki sposób. Korzystamy ze statystyk, aby jak najbardziej uprościć i rozjaśnić stronę oraz sprawić, by była możliwie jak najbardziej przyjazna użytkownikom.

Sieci społecznościowe firm zewnętrznych dostarczające interaktywne wtyczki w celu udostępnienia funkcji sieci społecznościowych – na przykład połączenia z portalem Facebook – na stronach internetowych lub w aplikacjach marki PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej mogą korzystać z plików cookie, aby zbierać informacje na temat tego, w jaki sposób korzystasz z naszych stron internetowych i aplikacji. To, w jaki sposób osoba trzecia korzysta z tak zgromadzonych danych, zależy od polityki prywatności sieci społecznościowej, która jest dostępna na stronach internetowych odpowiednich podmiotów. PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej zachęca do zapoznania się również z politykami prywatności firm zewnętrznych.

Zaangażowane osoby trzecie mogą stosować różne metody śledzenia, w tym pliki cookie, aby osiągać własne cele biznesowe poprzez zestawianie i łączenie informacji na temat tego, w jaki sposób korzystasz z naszych stron lub aplikacji, z innymi danymi osobowymi, jakie te osoby trzecie zgromadziły na Twój temat. Ponadto możemy pozyskiwać i wykorzystywać informacje analityczne i statystyczne z sieci społecznościowych firm zewnętrznych w celu oceny działania i skuteczności treści, jakie umieszczamy w mediach społecznościowych, na przykład poprzez pomiar liczby odsłon i kliknięć treści promowanych przez PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej.

Serwisy firm zewnętrznych  i kanały mediów społecznościowych, w których jesteśmy obecni, podlegają politykom prywatności poszczególnych serwisów.

Jakiego rodzaju dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej.?

PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej może przetwarzać następujące dane osobowe na Twój temat:

 • Informacje ogólne i dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres
 • Dane demograficzne, takie jak data urodzenia lub płeć
 • Numer PESEL, NIP, REGON
 • Informacje zwrotne na temat naszych usług i produktów
 • Różne wnioski, jakie składasz do PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej
 • Zdjęcia lub filmy, na których jesteś widoczny/-a, nagrane na terenie należącym do PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej (siedziba).
 • Treści, jakie umieszczasz na naszych stronach internetowych, w aplikacjach, oraz na stronach w mediach społecznościowych, na przykład zdjęcia lub filmy
 • Aplikacje związane z usługami świadczonymi przez nas na podstawie umowy
 • Informacje finansowe, takie jak informacje na temat Twojego rachunku bankowego, karty kredytowej lub ratingu kredytowego niezbędne dla współpracy
 • Śledzenie informacji aktywnie wysyłanych nam za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji i podstawowych usług on-line. Unikalne informacje na temat użytkownika, takie jak login, hasło, pytania bezpieczeństwa
 • Reakcja na wiadomości e-mail, co oznacza, że analizujemy, czy otwierasz wiadomości e-mail, jakie otrzymujesz od PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej.
 • Informacje na temat poprzedniego zatrudnienia i wykształcenia, takie jak tytuł, stanowisko, obowiązki, historia i zainteresowania w kontekście zawodowym
 • Informacje, jakie upubliczniłeś/-aś i dobrowolnie przekazałeś/-aś w mediach społecznościowych firm zewnętrznych.

Jako administrator PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej nie przetwarza wrażliwych danych osobowych w celu dostarczania towarów i usług, ale w niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani przetwarzać takie dane, aby wypełnić swoje prawne i etyczne obowiązki. Wrażliwe dane osobowe mogą być gromadzone przede wszystkim w następujących przypadkach:

 • Jeżeli jesteś pracownikiem i przebywasz na zwolnieniu lekarskim, możemy przetwarzać pewne wrażliwe informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia zgodnie z przepisami prawa pracy. Będziemy prowadzić takie działania zgodnie z prawem polskim
 • Jeżeli jesteś osobą fizyczną i uległeś/-aś wypadkowi na terenie naszych obiektów, możemy być zobowiązani do przetwarzania danych na temat Twojego stanu zdrowia, aby spełnić normy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, a także zarejestrować dane zdarzenie, aby uniknąć tego rodzaju sytuacji w przyszłości

W jaki sposób PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej chroni Twoje dane osobowe?

Dane osobowe w PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej są przetwarzane w bezpieczny i chroniony sposób. W PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że wszelkie systemy informatyczne budowane, integrowane, nabywane czy ogólnie używane w PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej są zgodne z zasadą poszanowania prywatności od samego początku w celu maksymalizacji bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych. Stosownie do okoliczności wykorzystujemy szyfrowanie i pseudonimizację. Ograniczamy dostęp do danych osobowych wyłącznie do tych osób, które potrzebują do nich dostępu. Dla pracowników zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych w PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej dostępne są wytyczne, polityki i szkolenia.

W przypadku gdy do przetwarzania danych angażujemy podmiot przetwarzający, bardzo dokładnie oceniamy partnerów biznesowych, którym przekazujemy Twoje dane, aby upewnić się, że przestrzegają oni obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych. Ponadto, aby wdrożyć normy przetwarzania danych, PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej prosi partnerów biznesowych – którzy działają w charakterze podmiotów przetwarzających, podczas gdy PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej działa w charakterze administratora – o podpisanie umów powierzenia przetwarzania danych z PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej .W ten sposób podmiot przetwarzający podpisuje wiążącą umowę i zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo i ochronę praktyk informacyjnych.

Dane osobowe nie są przetwarzane dłużej niż jest to konieczne. PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej przestrzega zasady minimalizacji danych i dokłada starań, aby w przypadku dostarczania produktów i świadczenia usług pobierać minimalną ilość danych osobowych niezbędnych w celu realizacji usługi lub dostawy produktu.

PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej może zlecać usługodawcom będącym osobami trzecimi działanie w charakterze podmiotów przetwarzających dane osobowe w następujących celach: wysyłanie faktur i materiałów marketingowych, przechowywanie danych, obsługa relacji z klientami, dostarczanie rozwiązań CCTV, weryfikacja zdolności kredytowej oraz windykacja należności, zarządzanie danymi pracowników oraz w innych celach.

Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać?

Masz prawo zgłosić żądanie dostępu do Twoich danych osobowych, jakie przechowujemy, ale przed wydaniem takich informacji musimy upewnić się, kim jesteś. Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wycofania zgody, żądania usunięcia lub poprawienia swoich danych osobowych lub przenoszenia danych.

Jeżeli chcesz zażądać dostępu do danych, ich usunięcia lub poprawienia lub złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub skorzystać z prawa do przenoszenia danych skontaktuj się pod adres email biuro@elektrostan.pl.

Jeżeli przeglądasz sieć i wolisz, żeby wizyta na naszej stronie internetowej nie wiązała się z przetwarzaniem danych osobowych przez pliki cookies, zalecamy włączenie trybu prywatnego w przeglądarce internetowej. Jeżeli korzystasz z naszej aplikacji, możesz usunąć ją ze smartfona (ponieważ korzystając z aplikacji przestrzegasz naszej polityki prywatności).

Ponadto przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organów ds. ochrony danych w sprawie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych

Skontaktuj się z nami

Możesz skontaktować się z nami na adres e-mail biuro@elektrostan.pl lub wysyłając pismo na adres:

PPUH ELEKTROSTAN H. M. Ołdziej
Ul. T. Boya Żeleńskiego 1
85-858 Bydgoszcz

Zmiany oświadczenia

Niniejsze oświadczenie może być okresowo uaktualniane. Osoby odwiedzające nasze strony internetowe mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do aktualnej polityki znajdującej się na stronie. Użytkownicy aplikacji mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do aktualnej polityki bezpośrednio w aplikacji po uprzednim jej zaktualizowaniu.

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

ELEKTROSTAN

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!